CLEMON - recrutare - selecţie - plasare forţă de muncă
/ prima pagină / Servicii
Servicii

Serviciile oferite clienţilor, constau în:

 • Activitǎţi de informare şi consiliere a persoanelor aflate în cǎutarea unui loc de muncǎ
 • Activitǎţi de recrutare şi plasare a forţei de muncǎ
 • Activitǎti de gestionare şi evidenţǎ a personalului angajat
 • Prevenirea şomajului şi combaterea efectelor sociale ale acestuia
 • Încadrarea sau reîncadrarea în muncǎ a persoanelor în cǎutarea unui loc de muncǎ
 • Sprijinirea ocupǎrii persoanelor aparţinând unor categorii defavorizate ale populaţiei
 • Asigurarea egalitǎţii şanselor pe piaţa muncii
 • Stimularea şomerilor în vederea ocupǎrii unui loc de muncǎ
 • Stimularea angajatorilor pentru încadrea persoanelor în cǎutarea unui loc de muncǎ
 • Îmbunǎtǎţirea structurii ocupǎrii pe ramuri economice şi zone geografice
 • Creşterea mobilitǎţii forţei de muncǎ în condiţiile schimbǎrilor structurale care se produc în economia naţionalǎ
 • Promovarea coeziunii şi incluziunii sociale
 • Promovarea adaptabilitǎţii forţei de muncǎ, a învǎţǎrii pe parcursul întregii vieţi şi a formǎrii profesionale continue
 • Întocmirea statelor de plată, depunerea acestora la Inspectoratul Teritorial de Muncă
 • Întocmirea ordinelor de plată pentru plata contribuţiilor datorate la bugetul statului
 • Întocmirea şi depunerea declaraţiilor privind contribuţia de asigurări sociale de stat
 • Întocmirea şi depunerea contribuţiilor la asigurările sociale de sănătate şi FNUASS
 • Întocmirea şi depunerea declaraţiilor la AJOFM, privind contribuţiile la şomaj
 • Întocmirea şi depunerea declaraţiilor la Inspectoratul Teritorial de Muncă privind comisionul datorat
 • Întocmirea şi depunerea Registrului de Evidenţa electronică a salariaţilor – REVISAL
 • Întocmirea contractelor de muncǎ şi înregistrarea acestora la Inspectoratul Teritorial de Muncǎ
 • Calculul concediilor medicale şi depunerea acestora la Casa de Asigurări de Sănătate
 • Întocmirea şi depunerea fişelor fiscale
 • Întocmirea şi gestionarea documentelor de evidenţă a personalului
 • Organizarea recrutării şi selecţiei personalului
 • Întocmirea şi gestionarea carnetelor de muncă ale personalului
 • Întocmirea dosarului de pensionare
 • Consultanţa în probleme de personal
 • Întocmirea contractului colectiv la nivel de întreprindere, a regulamentului de ordine interioară, a fişelor de post a angajaţilor
 • Întocmirea şi depunerea documentaţiei privitoare la accidentele de muncă şi boli profesionale
 • Întocmirea şi depunerea declaraţiilor aferente veniturilor obţinute de nerezidenţi din România
 • Întocmirea şi depunerea declaraţiilor privind veniturile persoanelor fizice autorizate
 • Calculul contribuţiilor datorate de către persoanele fizice autorizate

Detalii de contact

S.C. CLEMON S.R.L.
Adresă:

Baia Mare, Maramureş, România

Telefon:

0362 417 808

FAX:

0362 814527

Mobil:

0744 424 297

E-mail:

Mail Recrutare

Formular de contact